A

Acidity

اسیدیته یکی از پارامترهای مهم سنجش کیفیت در ارزیابی حسی قهوه می باشد.غالبا آن را با brightness توصیف می کنند و اگر اسیدیته نامطلوب باشد آن را ترشی می نامند.در بهترین حالت،اسیدیته به تعریف شخصیت قهوه بر اساس ویژگی هایی چون طعم های شیرینی و میوه ای آن کمک می کند.کیفیت دریافتی در ارزیابی حسی اسیدیته مورد انتظار قهوه بر اساس پروفایل طعمی آن ناشی از ویژگی های طعمی منطقه ای یا فاکتورهای دیگر مثل درجه برشته کاری دریافت می شود. به عنوان مثال از قهوه هایی همچون قهوه کنیا اسیدیته بالا و از قهوه هایی مثل سوماترا اسیدیته پایین انتظار می رود.