بایگانی برچسب: مقدمه ای بر قهوه

گیاه شناسی قهوه

گیاه شناسی قهوه

مقدمه ای بر قهوه همان طور که می دانید میوه ها گونه ها و زیر گونه های متفاوت و متعددی دارند. هر کدام از درخت های متفاوتی به وجود می آیند که شرایط کشت رشد آن ها متفاوت هستند. قهوه نیز شامل گونه ها و زیر گونه های مختلفی است.بعنوان مثال در میوه جات می […]